Cáo Phó

Cáo bạch tang lễ cố đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

CÁO BẠCH TANG LỄ CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN CÁO BẠCH Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống ...
25/01/2024

Điện Phân Ưu Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU CỦA HĐĐH- GHPGVNTNHN/CANADA, PHÂN ƯU CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH     Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ...
22/01/2022

Tin Tức Phật Giáo Thế Giới

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.